Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară - Incluziunea sociala si combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)” - Contract: POCU/18/4.1/101760

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”