Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară - Incluziunea sociala si combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)” - Contract: POCU/18/4.1/101760

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Îmbunătățirea nivelului de incluziune educațională a 50 de elevii din cartierul Malin, aparținând minorității rome prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și analfabetism.
  • Creșterea nivelului de ocupare a 278 de persoane din cartierul Mălin aparținând minorității rome și combaterea decalajelor de participare pe piata muncii prin măsuri proactive de ocupare - consiliere, mediere și formare profesională – pentru persoanele cu acces redus.
  • Crearea a 81 de locuri de muncă pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Cartierul Mălin, inclusiv înființarea și dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii.
  • Îmbunătățirea situației sociale și a stării de sănătate pentru 556 de persoane aparținând minorității rome din Cartierul Mălin princreșterea accesului la servicii sociale și de sănătate preventive și curative.
  • Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 150 de familii defavorizate prin renovarea și igienizarea locuintelor si dotarea minima a acestora cu aparatură casnică.
  • Sprijinirea a 175 de familii de etnie romă din comunitatea marginalizată Mălin în reglementarea actelor de proprietate și susținerea acestora în dobandirea unor drepturi de asistență socială. Vor fi desfășurate activități de asistență juridică atât pentrureglementarea actelor de proprietate, cât și pentru dobândirea actelor necesare întocmirii dosarelor pentru obținerea unor drepturi de asistență socială.
  • Reducerea gradului de discriminare si promovarea egalității si multiculturalismului.

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”