Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară - Incluziunea sociala si combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)” - Contract: POCU/18/4.1/101760

REZULTATE

o analiză preliminară la nivel de comunitate;
2 comunicate de presă;120 de afișe;
4 rollup bannere;
6 subpagini web de promovare a proiectului;
un cont de promovare a proiectului creat pe un site de socializare;
29 rapoarte lunare cu privire la situația ocupării;
15 vizite la locul de desfășurare a activităților de formare;
15 rapoarte de monitorizare și de analiză a activității de formare; un raport de selecție a grupuli țintă al proiectului - 556 de persoane și al activității reglementări acte de proprietate;
un raport de selecție a 10 persoane care vor beneficia de servicii juridice de obținere drepturi de asistență socială;
175 de dosare de uzucapiune tabulară depuse la tribunal;
150 de acte de proprietate ale locuitorilor din Mălin obținute pentru terenuri și locuințe;
8 dosare de asistență socială aprobate;
278 dosare psihologice;
278 de recomandări individuale (pentru fiecare membru al grupului țintă) privind modalitățile de stimulare a inserției profesionale; 1 studiu privind profilele psihologice pentru ocuparea comunității marginalizate;
175 de informari privind locurile de muncă disponibile în Codlea și împrejurimi;
175 de workshopuri privind unul dintre următoarele module : autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și abilități sociale, managementul informațiilor și al învațării, planificarea carierei, stil de viață sănătos;
o bază de date cu locuri de muncă disponibile sub forma unui portal vitual;
1946 fișe individuale de consiliere și orientare profesională pentru cele 278 de persoane;
un studiu privind consilierea comunității marginalizate;
278 de certificate de participare la cursuri de formare profesională; 210 diplome de calificare ale membrilor grupului țintă, dintre care 115 persoane de etnie romă din grupul țintă;
278 de contracte de subvenționare încheiate cu beneficiarii cursurilor de formare; un studiu privind formarea comunității marginalizate;
76 contracte individuale de muncă pentru membrii grupului-țintă;
76 contracte de subvenționare încheiate cu angajatori pentru angajarea a 76 persoane din grupul țintă;
un studiu privind ocuparea comunității marginalizate;
un raport de selecție a persoanelor din grupul țintă care vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei afaceri;
60 diplome de participare la programul de antreprenoriat de către persoanele din grupul țintă;
60 de fișe de evaluare a cunoștințelor și competențelor antreprenoriale completate de consilieri și mentori pentru 60 de persoane din grupul țintă;
60 de planuri de afaceri elaborate;un raport de selecție în urma concursului a 5 planuri de afaceri;
5 dosare pentru înregistrarea persoanei juridice întocmite;
5 persoane juridice înființate de membrii grupului țintă;
5 contracte de grant încheiate cu 5 persoane juridice ai căror acționari / asociați sunt persoanele din grupul țintă;
5 persoane juridice înfiinþate de membrii grupului ținta funcționale la finalul proiectului;
5 posturi menþinute de persoanele juridice înființate de membrii grupului; un rapoart selecție a de 50 de elevi din cartierul Malin;
50 de contracte de subvenții încheiate cu părinți/tutori legali ai celor 50 de elevi participanți la programul de activități extracurriculare;
un Centru multifuncțional în incinta Serviciului de Asistență socială din cadrul Primăriei;
556 de fișe de evaluare și monitorizare pentru cele 556 persoane beneficiare a celor două servicii socio - medicale: (unul de planning familial si prevenirea sarcinilor la minore si unul de consiliere consiliere cu privire la problemele de igienă și nutriție) și a altor două servicii sociale: (unul de consiliere psihologică -parenting, consiliere violență domestică și unul de consiliere juridică - informarea părinților cu privire la drepturile copiilor);
10 fișe de evaluare și monitorizare a abilităților deținute de beneficiarii serviciului social de furnizare a programului de dezvoltare a abilităților de viață pentru persoane cu dizabilități;
556 de fișe medicale pentru persoanele beneficiare ale serviciului medical de depistare a bolilor cu incidență ridicată;
15 dosare cu monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor serviciului social de asistență medicală regulată la domiciliu;
560 de vouchere a câte 350 de lei pentru serviciul medical stomatologic;
50 contracte de racordare încheiate cu furnizori de utilități;
150 de case vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor prin vopsire, igienizare și dotări cu aparatură casnică de bază;26 de sesiuni de informare din cadrul camapaniei de combatere a discriminării cu 1.000 de participanți, elevi și angajați în Municpiul Codlea;
un afis cu mesaj antidiscriminare postat în 150 de exemplare la instituții, companii, școli din Municipiul Codlea;
un film de sensibilizare cu privire la discriminare care va fi difuzat în cadrul proiectului pentru un public de 1000 de persoane;
un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local;
două evenimente-festivaluri interculturale anule cu mesaj antidiscriminare a câte două zile cu participarea a 1000 de persoane;
30 de întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității;
3 intâlniri de grup cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea implicării la solutțonarea problemelor comunității;
10 întâlniri individuale cu reprezentanți ai companiilor angajatoare din Municipiul Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;
5 întâlniri cu medici în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;
5 întâlniri cu profesori în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;
5 intalniri cu reprezentanti institutii publice in vederea implicarii la solutionarea problemelor comunitatii din Malin;
5 întâlniri cu reprezentanți ai societății civile cu activitate în Municipiul Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;
7 întâlniri comune cu membri ai comunității din Mălin, cu reprezentanți ai sectorului economic, ai instituțiilor publice și ai societății civile pentru identificarea unei nevoi/ probleme și soluționarea acesteia prin implicarea tuturor factorilor;
278 de recomandări psihologice pentru potențiali angajatori;
278 retestări privind trăsăturile psihologice;
175 sedinte de consiliere profesională de grup.

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”